Prof. Dr. Hanifi VURAL

Prof. Dr. Hanifi VURAL
Prof. Dr. Hanifi VURAL

Biyografi

            02. 01. 1961 tarihinde Kars/Sarıkamış’ta doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Kars'ta, Liseyi Kocaeli Gebze Lisesi'nde okudu. 1981 yılında kazanmış olduğu Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. 1988 yılında yedek subay olarak vatani görevini yaptıktan sonra 5 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1993 yılında Arş. Gör. olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne atandı. 1996 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisansını, 1999 yılında da Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Doktorasını tamamladı. 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent ve 2010 yılında da Profesör olarak atandı. Gaziosmanpaşa üniversitesinde çalıştığı süre zarfında Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Bölüm başkanlığı, Fakülte yönetim kurulu Doçent temsilciliği, Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri ve Türkçe Öğretmenleri İçin  Seminerler" dizisinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Esenköy Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü programlarında ve Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenci Gönderme değerlendirme komisyonlarında görev aldı.Türk Dil Kurumu tarafından yürütülen  "Tarihsel Türkiye Türkçesi Sözlüğü",  “Büyük Osmanlı Türkçesi Sözlüğü ” projelerinde görev aldı. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türk Dili dergisi yazı kurulu üyeliği yaptı. TUBİTAK’ta Türk Dili Projeleri Dış Danışmanlığı yaptı.  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı bünyesinde doçentlik başvuruları ön inceleme komisyonlarında görev aldı.

 17.09.2019 tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden emekli olduktan sonra  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde göreve başlamış, halen bu üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.          

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
1999
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Doktora

1995
SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Yüksek Lisans

1985
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Lisans

Akademik Unvanlar
1993
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Arş. Gör.

Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Vural, H., Böler, T., “Türkçe Sözlükten Hareketle 1944’ten 2005’e Dilimizdeki Batı Kökenli Sözcükler”,Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 36,s. 49-64 Erzurum 2008.
 • Vural, H., Böler, T., “Ahmet Vefik Paşa ve Türk Diline Katkıları” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Erzurum, sayı: 46, s. 1-24, Erzurum, 2011.
 • Vural, H., “ Kutadgu Bilig’de Dilin Felsefesine Dair Unsurlar ” İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, sayı: 43, s.131-143, İstanbul, 2011.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Vural, H., “Öykü Dili”, Türk Dili, Sayı:7, Temmuz 2002.
 • Vural, H., “Âşık Veysel’de Söz Ötesi Açılımlar Ve Çeşitlilik”, Türk Dili, Sayı 619, Temmuz 2003.
 • Vural, H., “Cumhuriyet Döneminde Türkçe” Karaman Dil Kültür ve Sanat Dergisi, Karaman 2005.
 • Vural, H., “Son Dönem Çağatay Şairlerinden Zâkircan Furkat’ın Manzum Mektupları”Türk Dili Araşt.Yıllığı Belleten,2002-2, Ankara. 2007
 • Vural, H., “Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi Üzerine”, Türk Dili Dergisi,TDK yay., Ankara Eylül 2007.
 • Vural, H., “Bütün zamanların Güçlü Dili Türkçe”, Karaman Dil, Kültür ve Sanat Dergisi, Karaman, 2007.
 • Vural, H., “Divanü Lügati’t-Türk’te Geçen Türk Yemek Kültürü Unsurları” Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 39, s.306-323 İstanbul, 2009
 • “Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan’ın Dürr-i Meknûn Adlı Eseri Üzerine”, Türk Dili Araşt.Yıllığı Belleten, 2008-2, s. 127-134, Ankara, 2010.
 • Vural, H., Halk Ozanımız Kul Himmet’in Şiir Dili (The Poetic Diction Of The Bard, Kul Himmet), Studies Of The Ottoman Domain, s.1-20, Ağustos 2012.
 • Vural, H., “Türkçede Yardımcı Fiil – Ek Fiil Meselesi ve Bir Terim Önerisi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C.8,S. 2, s.42-49, Tokat, 2013.
 • Vural, H., Güllü Boşça, “Terceme-i Arş-nâme Üzerine”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C.8,S. 2, s. 50-59, Tokat, 2013.
 • Vural, H., “Osmanlı Türkçesi İle Yazılmış Bir Muhabbet Kitabı Ve Düşündürdükleri”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C.9,S. 2, s. 64-68, Tokat, 2014
 • Vural, H.; “Susamak Fiilinin Ölçünlü Dildeki Çekimi Ve Ağızlardaki Söyenişinden Hareketle Bir Öneri” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C.9,S. 2, s. 64-68, Tokat, 2015
 • Diger Makaleler
 • Vural, H., ''Mega Grocery Shop (Dil Yanlışları)'', Gündüz Gazetesi, 16 Eylül 1995.
 • Vural, H., ''Birkaç Nükteye Bir İki Dikkat'', Yedi İklim, Aralık 1995.
 • Vural, H., ''Edebî Türler Ve Dil Yanlışları'', Hece, 12. Sayı, Aralık 1997.
 • Vural, H., ''Harezmli Hafız'ın Divanı'', Türk Yurdu, Mayıs 1988.
 • Vural, H., “Sana Bir Mektubum Var”, Hece, 14. Sayı, Şubat 1998.
 • Vural, H., “ Sözün ve Hayalin Hakikatinde Şiir, Hece, 110. Sayı, Şubat 2006.
 • Vural, H., “Evceğizim Evceğizim Kimse Bilmez Hâlceğizim”, Türk Edebiyatı, Şubat 2006.
 • Vural, H., “Mehmet Âkif’in Bir İnsan’ Olarak Aile Mektuplarındaki Portresi”, Türk Dili, Nisan 2013.
 • Vural, H., “Kıpçak Türkçesi”, Yeni Türkiye Dergisi Sayı 55 : Türkçe Özel Sayısı, Aralık 2013.
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • Vural, H., “Dede Korkut Anlatılarında Söz Tekrarları”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2004
 • Vural, H., “-ken Eki ve Bir Terim Önerisi: Zarflayan”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İzmir, 9-15 Nisan 2006
 • Vural, H., “Divan Şiirinin Ufkunda Kaybolan Türkçe” Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu (27-28 Mayıs 2008) Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları s.247-252, İstanbul, 2008
 • Vural, H., “Türkçe’de İsim Cümlesi Meselesi” Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi(27-28 Ağustos 2007) Bildirileri 2.cilt, İstanbul 2009,s.451-456
 • Vural, H., “Çocuklar İçin Yazılmış Edebi Metinlerde Dil Olgusu” Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi, Bakü, 13-15 Kasım 2008,s.226-232.
 • Vural, H., “Yunus Emre’de Ölüm Teması ve Ölüm Temalı İfadelerin Sıklığı”, X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni Bildirileri (06-08 Mayıs 2010), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları no: 185, s.975, 2011.
 • Vural, H. “Mutasavvıfların Dili Bağlaminda Alvarli Muhammed Lütfî’nin Gönül Dili” Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî Sempozyumu, 25-27 Nisan 2014, Erzurum.
 • Vural, H., “ Dede Korkut Destanlarinda Geçen Atasözleri Üzerinde Bir İnceleme”, International Burch University I.. Uluslarasi Türk Dili ve Edebiyati Kongresi, 27-29 Mayıs, Saraybosna., Bildiri Kitabı I, s. 367- 374.
 • Vural, H. “Tokat Özelinde Türk-Ermeni Barışçı İlişkileri” Kafkas Üniversitesi, Uluslararasi Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu – 8-10 Mayıs, 2014.
 • Vural, H. “Kültürün Kuşaktan Kuşağa Aktarılmasındaki Başat Aktör: Dil”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gençlik Ve Kültürel Mirasımız Sempozyumu, 16-19 Mayıs 2014.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Diger Bildiriler
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Vural, H., Çoban-nâme , Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Serisi Yayınları, Tokat , 2004
 • Vural, H., Karaatlı, R., Solmaz, a. O., Çağatay Türkçesi , Divan Yayınları; İstanbul, 2006
 • Toparlı, R., Vural, H., Harezm Türkçesi, Taşhan Yayınları, Tokat, 2007
 • Vural, H., Aksoy, Y.M., Kavsnâme, Taşhan Yayınları, Tokat, 2010.
 • Vural. H., Dede Korkut Hikâyeleri, Kesit Yayınları, 1.Basım. İstanbul, 2011.
 • Vural. H., Böler, T., Ses Ve Şekil Bilgisi, Kesit Yayınları, 1. Basım, İstanbul, 2011.
 • Vural, Hanifi, Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Sonçağ Yayınları, Ankara, 2012.
 • Vural, H., Toparlı, R., Kıpçak Türkçesi, Sonçağ Yayınları, Ankara, 2013.
 • Vural, H., Lemaât, Kesit Yayınları, İstanbul, 2017.
 • Toparlı, R., Vural, H., Karaatlı, R., Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları; Ankara 2003/2019.
 • Diger kitaplar
Projeler
 • Tarihsel Türkiye Türkçesi Sözlüğü, Destekleyen Kurum: Türk Dil Kurumu
 • Büyük Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. Destekleyen Kurum: Türk Dil Kurumu.
 • Tokat Yöresi Ağzı (Gaziosmanpaşa Üniversitesi-BAP)
İletişim
 • AdresValide-i Atik Mah. Eski Toptaşı Cad. No:93 Üsküdar / İstanbul - Üsküdar Yerleşkesi
İletişim Formu